Pflegedirektion

Pflegedirektion

Peter Fels

Pflegedirektor

peter.fels@bergmannsheil.de
Stellv. Pflegedirektor
Assistentin des Pflegedirektors
Katrin Nitsch

  0234-302-3532 katrin.nitsch@bergmannsheil.de
Sekretariat der Pflegedirektion
Manuela Brinkmann

  0234-302-6300/6301   0234-302-6303 sekr.pdl@bergmannsheil.de
 Stabsstellen
Holger Firch

Stabsstelle Controlling

holger.firch@bergmannsheil.de
Peter Ludenberg

Stabsstelle Qualitätssicherung

peter.ludenberg@bergmannsheil.de
Regine Scheidereit

Stabsstelle Zentrale Praxisanleitung

regine.scheidereit@bergmannsheil.de
Yvonne Müllark

Stabsstelle Pflegetraining

yvonne.muellark@bergmannsheil.de
Christiane Olthoff

Stabsstelle Pflegetraining

christiane.olthoff@bergmannsheil.de

  Organigramm des Pflegedienstes

Organigramm des Pflegedienstes (PDF)